Schæferhundeklubben Kreds 11, Randers, Langvangen 10, 8930 Randers NØ   E-mail: post@kreds11randers.dk

Generalforsamling

Kreds 11 afholdt den 8/2 2017 ordinær generalforsamling med deltagelse af 66 stemmeberettigede medlemmer.


Der blev uddelt 2 års nåle for medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. En 10 års nål gik til Lillian Plougmann og en 25 års nål til Gert Rasmussen. Tillykke til dem begge.


Desuden blev Christian Heidum udnævnt til æresmedlem. Christian Heidum har været medlem i 49 år og har i mange år været en af de drivende kræfter i kreds 11 - også et stort tillykke til ham.


Tommy Sørensen blev genvalgt som formand for en toårig periode og Henrik Wittrup genvalgt som bestyrelsesmedlem, ligeledes for en toårig periode.

Ole Hansen og Gitte Neubert Skotland blev begge valgt som suppleanter til bestyrelsen og Ulla Bjerregaard Kristensen som Revisor med Poul Meineche som revisorsuppleant.


Tommy Sørensen og Torben Jepsen blev valgt som kredsens repræsentanter i hovedklubbens repræsentantskab.


Referat af generalforsamlingen vil blive tilgængelig på opslagstavlen i klubben og som noget nyt vil alle referater fremover kunne findes/læses på kredsens hjemmeside når de er godkendt.

Kredsgeneralforsamling 2018


Der indkaldes hermed til Kredsgeneralforsamling i Kreds 11, Randers, tirsdag den 13. Februar 2018 kl. 19.00 på Schæfergården, Langvangen 10, 8930 Randers NØ., med følgende


DAGSORDEN:  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmeoptællere
  3. Kredsformandens beretning
  4. Kredskasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelslse af ansvarsfrihed
  5. Indkomne forslag
  6. Valg:

          På valg er følgende:

          Næstformand: Torben Jepsen

          Kasserer: Mona Bech Sørensen

          Sekretær: Gitte Skotland

          2 suppleanter

          Revisor

          Revisorsuppleant

          2 medlemmer til repræsentantskabet

  1. Eventuelt.§ 13. KREDSGENERALFORSAMLING:


Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til

kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3

måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med

rettidigt betalt forfaldent kontingent.

Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden

(restance), er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende

skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.